Informace o zpracování osobních údajů

Realitka bez názvu a.s.

IČO: 09205535
se sídlem Žižkova 2379/54a, Mizerov, 733 01 Karviná
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11222
(dále také jen „Společnost“)

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁKAZNÍCI – PRODÁVAJÍCÍ, KUPUJÍCÍ, PRONAJÍMATELÉ a NÁJEMCI

 1. ÚVOD
  1. Tato informace je určena všem fyzickým osobám, které se Společností Realitka bez názvu a.s. (dále také jen „správce“) vstupují do smluvního vztahu jakožto zákazníci realitních služeb (osoby v postavení kupujícího, prodávajícího, nájemce nebo pronajímatele) , případně jako zaměstnanci nebo zástupci zákazníků – právnických osob) (dále také jen „zákazníci“). Tato informace se nevztahuje na zpracování osobních údajů zaměstnanců správce.
  2. Správce zpracovává o zákaznících ty informace, které mu sami poskytnou v rámci uzavření příslušné rezervační smlouvy, smlouvy o (ne)výhradním zastoupení, smlouvy o vyhledání nemovité věci či jiné obdobné smlouvy nebo v rámci jednání o konkrétní smlouvě nebo jejím následném plnění, nebo v rámci příslušné e-mailové komunikace a to v rozsahu, který je k plnění příslušné smlouvy nebo ke splnění účelu komunikace nezbytný.
  3. Správce jakožto správce osobních údajů zákazníků poskytuje těmto jakožto subjektům osobních údajů ve smyslu čl. 13 odst. 1 a odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) následující informace o zpracování osobních údajů:
 2. INFORMACE DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ
  1. V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje správce jednotlivým subjektům osobních údajů – zákazníkům informace o zpracování jejich osobních údajů v rámci smluvních vztahů.
  2. V rozsahu informace o
   • kontaktních údajích správce osobních údajů;
   • účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno;
   • kategoriích dotčených osobních údajů;
   • příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů;
   • předávání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci;
   jsou informace poskytnuty ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.
  3. Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu, je poskytnutí osobních údajů zákazníkem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže správce plnit své povinnosti vyplývající ze vzájemného smluvního vztahu a tudíž se zákazníkem nemůže příslušnou smlouvu uzavřít nebo v daném smluvním vztahu setrvávat. Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na výkonu oprávněných zájmů správce nebo na smlouvě uzavřené se zákazníkem, je poskytnutí údajů pro zákazníka rovněž povinné, čímž není dotčeno podání námitky proti zpracování prováděnému na základě výkonu oprávněných zájmů, za podmínek dle čl. 2.4.5. (zejména za podmínky, že zájem na ochraně práv a svobod zákazníka převažují nad oprávněnými zájmy správce).
  4. Poučení o právech zákazníka týkajících se ochrany osobních údajů:
   1. Právo na přístup k osobním údajům
    Zákazník má právo na správci požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Zákazník je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se správcem jeho osobní údaje.
   2. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
    V případě, že se zákazník domnívá, že správce jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na správci požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li správce nepřesné osobní údaje zákazníka, je správce oprávněn požadovat jejich opravu.
   3. Právo na výmaz osobních údajů
    Zákazník je oprávněn požadovat na správci výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, zákazník odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy zákazník vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování. Právo na výmaz osobních údajů nelze uplatňovat ve vztahu k osobním údajům, zpracovávaným správcem na základě trvajícího důvodu dle právního předpisu.
   4. Právo na omezení zpracování
    Zákazník je oprávněn požadovat na správci omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:
    • zákazník popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit;
    • zpracování osobních údajů správcem je dle zákazníka protiprávní, avšak tento odmítá provedení výmazu osobních údajů;
    • správce osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
    S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování zákazníkem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.
   5. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
    V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného pro účely oprávněných zájmů správce je zákazník oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Správce je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmů převažuje nad zájmy a svobodami zákazníka.
   6. Právo na přenos osobních údajů
    V případě zpracování osobních údajů prováděného na základě souhlasu zákazníka nebo na základě plnění povinností ze smlouvy uzavřené se správcem, a zároveň prováděného automatizovanými prostředky, je zákazník oprávněn požadovat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně předání těchto údajů jinému správci, označenému zákazníkem. Správce výkon tohoto práva odmítne, pokud by jím došlo k nepříznivému zásahu do práv a svobod jiných osob.
   7. Právo na podání stížnosti
    V případě podezření, že správce zpracovává osobní údaje zákazníka v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li správce některému z výše uvedených požadavků zákazníka, je zákazník oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  5. Způsob uplatnění práv ze strany subjektů údajů
   1. Práva dle čl. 2.4. jsou zákazníci oprávněni uplatnit následujícími způsoby:
    1. osobně u správce v jeho sídle nebo na jeho provozovně;
    2. e-mailem s elektronickým podpisem založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR, zaslanou na kontaktní adresu správce, uvedenou v Příloze č. 1;
    3. datovou schránkou zákazníka formou poštovní datové zprávy.
   2. S ohledem na nemožnost spolehlivého ověření totožnosti žadatele v případě použití jiných forem kontaktu (zejména formou e-mailu nebo telefonu) nemůže správce brát zřetel na žádosti o výkon práv, podané jiným způsobem, než jaký je uveden v čl. 2.5.1.
  6. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů zákazníků
   1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníků manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců a/nebo spolupracujících osob a/nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti nebo poskytující potřebnou infrastrukturu pro provoz systémů). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinných osobních složek s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích správce, nebo jiných poskytovatelů v postavení zpracovatelů osobních údajů.
   2. Správce zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.
   3. Při zpracování osobních údajů zákazníků nedochází k žádnému k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro zákazníka jakékoli právní důsledky.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. V případě, že správce začne zpracovávat osobní údaje zákazníka k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinen o takovém zpracování zákazníka informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinen k takovému zpracování získat souhlas zákazníka.
  2. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1 – Informace o účelech zpracování osobních údajů zákazníků.
  3. Tento dokument je zákazníkům poskytován prostřednictvím internetových stránek správce a v písemné formě při uzavření při uzavření rezervační, smlouvy o (ne)výhradním zastoupení, smlouvy o vyhledání nemovité věci či jiné obdobné smlouvy či jiné obdobné smlouvy mezi zákazníkem a správcem nebo v rámci jednání o uzavření takové smlouvy.

Příloha č. 1 - Informace o účelech zpracování osobních údajů